Tarief advocaat Lies Dewael

1. Erelonen en kosten

Het tarief dat u wordt aangerekend bestaat uit erelonen voor de prestaties van de advocaat en kosten.

De erelonen worden bepaald in functie van de moeilijkheidsgraad van uw dossier, het spoedeisend karakter en het behaalde resultaat.

Voor invorderingen van facturen maken wij met u afspraken op maat.

2. Dossiergerelateerde kosten

Naast de erelonen zijn er kosten die aan uw dossier gelinkt zijn en die apart worden doorgerekend. Zoals uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van uw zaak.

Bijvoorbeeld:

  • het openen van uw dossier
  • briefwisseling, faxberichten, e-mails
  • dactylo procedurestukken (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften …)
  • aangetekende zendingen
  • kopieën
  • kilometervergoeding
  • gerechtskosten zoals rolrechten

3. Kosten voor derden

Soms wordt in de loop van het dossier beroep gedaan op een derde: gerechtsdeurwaarder, deskundige, buitenlandse advocaat …

Deze kosten worden rechtstreeks aan u gefactureerd en staan los van de dossierkosten en van de erelonen van uw raadsman.

4. Provisies en facturatie

Bij aanvang van uw zaak en tijdens de behandeling ervan, vragen wij u provisies als voorschot op de uiteindelijke afrekening.

De facturen van de advocaat zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 7% per jaar en een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag.

Kosten en erelonen worden in een aantal gevallen gedragen door uw rechtsbijstandsverzekering.

De exacte samenstelling van de gepresteerde uren wordt door de advocaat bijgehouden op time-sheets, die u te allen tijde kunt verifiëren.

5. Aansprakelijkheidsverzekering

Advocaat Lies Dewael is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid.

Deze verzekeringen werden afgesloten bij:

  • In 1ste rang: AMLIN voor een bedrag van € 1.250.000,00
  • In 2de rang, AIG Europe voor een bedrag van € 2.500.000,00

Voor elke zaak kan indien gewenst een hogere verzekering worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. Deze aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

6. Betwistingen

De overeenkomst tussen de advocaat en de client wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Leuven exclusief bevoegd.